Általános szerződési feltételek

Bevezető

A Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1920-ban alapított, első magyar és jelenleg is családi tulajdonú betoncserépgyártó vállalkozás.
A Terrán Kft. több éve zajló kutatás-fejlesztés során a napelemeket az egyedi tetőcserepek felületére integrálva olyan különleges, innovatív megoldást fejlesztett ki, amelynek eredményeként a napcellák speciális felhelyezése és megjelenése hasonló a hagyományos tetőcserepekéhez, ötvözve a Terrán közel évszázados tetőcserépgyártási tapasztalatát, a kor technikai kihívásaival. A fejlesztés végső célja egy esztétikus, környezetbarát, kompromisszumok nélküli energiatermelő tetőrendszer megalkotása, modern lézer- és robottechnológia alkalmazásával.
A TERRÁN GENERON termék az ÉMI által kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés-sel rendelkezik.
A TERRÁN GENERON tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.
A Terrán Generon tetőrendszer elemeit kizárólag szerződött közvetítő partnereinken (továbbiakban: Közvetítő) keresztül értékesítjük.
A Vevő a Közvetítő közreműködésével Cégünkkel, mint Gyártóval kerül közvetlenül jogviszonyba,
a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.
A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevővel történő megismertetése a Közvetítő feladata és kötelezettsége.
Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag a Terrán Kft. által gyártott és forgalmazott
TERRÁN GENERON megrendelőlapon feltüntetett műszaki tulajdonságokkal rendelkező TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer értékesítésére vonatkozik. A TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer alkalmazása esetén a tető kizárólag Terrán Zenit, vagy Rundo tetőcseréppel fedhető.
A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszerhez villamos tervre van szükség, amit az illetékes áramszolgáltatóval engedélyeztetni kell, továbbá az elektromos mérőórát, un. „ad-vesz” mérőórára kell cserélni.
Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer értékesítését és a Vevő részére történő kiszállítását.

1. A Terrán Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:

a) szaktanácsadás,
b) megközelítő anyagszükséglet-számítás, kizárólag tájékoztató jelleggel, felelősségvállalás nélkül,
c) a megvásárolt termékek építési helyszínre szállítása és lerakodása (a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint).

2. A szerződés létrejötte, megrendelés

2.1. A SZERZŐDÉS A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZERINT, ÉS AZ EGYEDI MEGRENDELÉS ALAPJÁN JÖN LÉTRE. A VEVŐ AZ ÁLTALA KITÖLTÖTT ÉS ALÁÍRT MEGRENDELŐLAPOT A KÖZVETÍTŐ 2.2. PONT SZERINT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ELJUTTATJA A GYÁRTÓHOZ.
2.2. A Közvetítő a megrendelést kizárólag a Gyártó webshop.terranteto.hu webáruházán keresztül köteles leadni. A legkisebb megrendelhető mennyiség – pótrendelés kivételével – legalább 1 kWh teljesítmény.
2.3. A megrendelés alapján, annak megerősítésére a Gyártó a megrendelt termék vételár 10%-nak megfelelő összegű előleg megfizetésére vonatkozó Díjbekérőt küld a Vevő részére. Gyártó az előleg összegének a számláján történt jóváírását követően a Vevő megrendelését visszaigazolja. A felek közötti szerződés a megrendelés Gyártó általi visszaigazolásával jön létre.

3. Ár

3.1. Az ajánlati lapon szereplő alap szolgáltatási ár minden esetben tartalmazza a Vevő által megadott szállítási címre történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét, a tetőfedői kivitelezés helyszíni támogatását tanácsadással, egy alkalommal. Az ajánlati lapon szereplő további, kiegészítő szolgáltatások ára tételesen kerül feltüntetésre.
3.2. Amennyiben a termék Vevője a Közvetítőtől megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségtérítésre nem jogosult.
3.3. Az 1 kWh teljesítményt el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek összege az egyedi igénynek megfelelően kerül megállapításra.

4. Teljesítés

4.1. Kiszállítás
4.1.1. A Gyártó a megrendelés szerinti TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszert a teljes vételár számláján történt jóváírását követően szállítja ki a megadott szállítási címre. A Gyártó elektronikus úton – a Vevő által aláírt Megrendelőlapon megadott e-mail címen – értesíti a Vevőt a kiszállítás időpontjáról.
4.1.2. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a kiszállítással egyidejűleg a kárveszély is átszáll a Vevőre. A kiszállított termék állagmegóvásáról és vagyonvédelméről a Vevő köteles gondoskodni, azokat fedett, zárható helyen kell tárolnia.
4.1.3. A Gyártó a szállítást saját vagy bérelt járművel végzi. A megadott címre szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak szilárd (út)burkolaton lehetséges, mely lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.
4.1.4. Amennyiben a megadott szállítási cím behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a körülményt a Vevőnek a Gyártó részére küldött elektronikus levélben (szallitas@terran-generon.hu) jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése a Vevő kötelezettsége. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a behajtási engedélyt legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.
4.2. Az áru átvétele
4.2.1. A kiszállításkor, illetve az áru átvételekor a Vevőnek vagy meghatalmazott képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie. A szállítási címen jelenlévő nagykorú személyt meghatalmazottnak kell tekinteni. A Vevő átvételkor köteles a kiszállított mennyiséget ellenőrizni, és a szállítólevélen az esetleges eltérést írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a szállítólevél aláírása után mennyiségből eredő reklamációt a Gyártó nem fogad el.
4.2.2. Amennyiben a megadott szállítási címhez a behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, illetve a Vevő vagy képviselője nincs jelen a kiszállítás időpontjában, a fuvarozó nem jogosult az árut lerakodni, hanem köteles azt a Gyártó telephelyére visszaszállítani. Ez esetben a visszaszállítás és az újbóli kiszállítás teljes költsége a Vevőt terheli.
4.2.3. A Vevő saját fuvareszközével, vagy általa szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvételére a Gyártó telephelyén kerül sor.
4.3. Kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén a napelemes rendszer villamos kivitelezéséhez szükséges anyagokat és vezetékeket a kivitelező szállítja ki a helyszínre.

5. Csomagolás

5.1. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a csomagolóanyag megbontásakor, zsu-gorfólia elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

6. Beépítés

6.1. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy az épület tetőszerkezetét és tetőfedését a Vevőnek kell a saját költségén, a Terrán Alkalmazási útmutató és a Terrán Generon Beépítési útmutató alapján elvégezni, illetve elvégeztetni arra jogosult tetőfedő szakemberrel.
6.2. Az érvényes Terrán Alkalmazási útmutató és a Terrán Generon Beépítési útmutató a www.terranteto.hu oldalon érhető el.
6.3. A Gyártó felhívja a Vevő figyelmét, hogy az „Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató” nem azonos az áramszolgáltatói engedéllyel. Amennyiben az áramszolgáltatói engedély kiadását megelőzően helyezi fel a tetőre a TERRÁN GENERON cserepeket, az a Vevő saját kockázatának minősül.
6.4.1. Kiegészítő szolgáltatás igénybevétele esetén a Gyártó a tetőrendszer beépítését megelőzően jogosult a tetőszerkezet és a tetőfedés szakszerűségét, valamint a Terrán Alkalmazási útmutatónak és a Terrán Generon Beépítési útmutatónak való megfelelőségét ellenőrizni, és szükség esetén módosítást kérni.
6.4.2. A Gyártó a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul megbízza az alvállalkozóját a szolgáltatói engedélyezés és a mérőóra csere iránti eljárás elindításával. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy az engedélyezési- és üzembehelyezési eljárás hatósági eljárás, melynek időtartamáért nem vállal felelősséget.
6.4.3. A Gyártó a kivitelezés befejezését követően a tetőrendszert villamos szakemberrel üzembe helyezi és készre jelenti a szolgáltatónál.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Gyártó a Vevő által aláírt Megrendelőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Vevő Megrendelőlapon feltüntetett e-mail címére Díjbekérőt küld a megrendelt termék és szolgáltatás vételárának 10%-át elérő összegű előleg megfizetésére. A Vevő az előleg összegét a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10102440-75288008-00000008 számú számlájára, a Díjbekérőn feltüntetett határidőben köteles átutalni.
7.2. A Gyártó a megrendelt termék és szolgáltatás teljes vételárból még meg nem fizetett összegről (vételár hátralék) az esedékességét megelőző 3 napon belül, a Vevő e-mail címére Díjbekérőt küld. A Vevő a vételár hátralék összegét a Díjbekérőn feltüntetett határidőben a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10102440-75288008-00000008 számú számlájára köteles átutalni.

8. Hibás teljesítés (szavatosság, jótállás, garancia)

8.1. Szavatosság, jótállás
8.1.1. A Gyártó a hibás teljesítésért a Ptk. szerint tartozik felelőséggel. A Gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól a TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép olyan hibája miatt, amely a forgalomba hozatalának időpontjában a tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás okozta.
8.1.2. A Gyártó a szerződésszegésért, hibás teljesítésért való kártérítési felelősségét – a Ptk. 6:152 § bekezdésében foglalt szándékos károkozás, és az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegés kivételével – kizárttá teszi.
8.1.3. Vevő kötelezettsége, hogy a szállítási címen felépített azon ingatlanra, amelyen a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer beépítésre kerül, az épület értékének megfelelő vagyonbiztosítást kössön, melynek elmaradása esetén a keletkezett kárért a Gyártó nem vállal felelősséget, azt kifejezetten kizárja.
8.2. Garancia
8.2.1. Gyártó garanciát vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép 15 Wp névleges teljesítménye (STC* mérési feltételek szerint) a vásárlástól számított 20 évig meghaladja a névleges teljesítményérték 80%-át. Vevő a garancialevelet a teljes vételár megfizetését követően elektronikus úton kapja meg a Gyártótól.
8.2.2. A garancia nem terjed ki a beépítés után keletkező színeltérésre, a mohásodásra, a felületi szennyeződésre, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károk okozta hibákra, sérülésekre. A garancia nem terjed ki a hónyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodásra, villámcsapás károsító hatására.
8.2.3. Gyártó a garanciális kötelezettsége alapján azon TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép helyett, amelynek 15 Wp névleges teljesítménye a garanciális időn belül nem éri el a névleges teljesítményérték 80%-át, csere terméket biztosít, melyet térítés mentesen az eredti szállítási címre kiszállít. Ezen felül a Gyártó az esetlegesen felmerülő más költség, kár megtérítését nem vállalja, azt kifejezetten kizárja.
8.3. A garanciális igény érvényesítése
8.3.1. A garancia érvényesítésnek feltétele, hogy tetőszerkezet és a tetőfedés a Terrán Alkalmazási útmutatónak és a Terrán Generon Beépítési útmutatónak megfeleljen, továbbá, hogy a Vevő a jelen ÁSZF 10.2. és 10.3. pontjában rögzített ellenőrzési és karbantartási kötelezettségének eleget tegyen.
8.3.2. Vevő a garanciális igényét a hiba észlelését követő legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a Gyártónak postai vagy elektronikus úton bejelenteni. A bejelentés mellé csatolni kell a számla és a szállítólevél eredeti példányát.
8.4. A garanciális kötelezettség teljesítése
8.4.1. A garanciális igény bejelentését követő 8 munkanapon belül a Gyártó által megbízott szakértő/alvállalkozó a helyszínen megtekinti a tetőt és jegyzőkönyvben rögzíti a feltárt hibákat, hiányosságokat, fényképet készít, indokolt esetben a kifogásolt termékből mintát vesz, azon a telephelyen ellenőrző vizsgálatot végez.
8.4.2. A Gyártó az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről, garanciális igényének elbírálásáról.

9. Elállási jog

9.1. Amennyiben a Vevő bármelyik fizetési kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, és a Gyártó által írásban közölt fizetési felszólításban tűzött 15 nap póthatáridő eredmény nélkül telt el, a Gyártó ezen póthatáridőt követő naptól számított legfeljebb 30 munkanapon belül a Vevőhöz intézett, írásba foglalt egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni.
9.2. A Gyártó 9.1. pont szerinti elállása esetén a Vevő az elállás közlésétől számított 10 napon belül a megrendelt termék vételárának 10%-val megegyező összegű kötbér fizetésére köteles, a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10102440-75288008-00000008 számú számlájára történő átutalással.
9.3. Amennyiben a Gyártó szállítási kötelezettségének a szállítás tervezett napján tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt (továbbiakban: akadály) nem tud eleget tenni, az akadály megszűnésének időpontjától számított 15 napon belül jogosult a szállítást hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíteni.
9.4. Amennyiben a Gyártó ezen további 15 napon belül sem teljesíti szállítási kötelezettségét,
a Vevő jogosult a szerződéstől – a Gyártóval írásban közölt egyoldalú nyilatkozattal – elállni.
9.5. A Vevő 9.4. pont szerint elállása esetén a Gyártó az elállás közlésétől számított 10 napon belül köteles a Vevő által már megfizetett vételárat teljes összegben a Vevő részére visszafizetni.

10. Tájékoztatás, ellenőrzés, karbantartás

10.1. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszerrel összefüggésben a beépítés alatt álló felépítmény elektromos hálózatában életveszélyes mértékű egyenáram és feszültség keletkezik akkor is, ha a tetőrendszer nincs az inverterrel, és a hálózat nincs a villanyórával összekötve. A Vevő köteles a felelős műszaki vezetőt erről a körülményről részletesen tájékoztatni, és a beépítés helyszínén tartózkodó személyeket az elektromos feszültség veszélyére figyelmeztetni.
10.2. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer felületének épségét köteles szemrevételezéssel, rendszeresen (legalább havonta 1 alkalommal) ellenőrizni, a felületet szükség szerint tisztítani, és az esetleges sérülést, valamint minden rendellenesnek tekinthető változást, körülményt haladéktalanul, írásban bejelenti a Gyártónak a garancia@terranteto.hu e-mail címre.
10.3. A Vevő mindenkori kötelezettsége, hogy a Gyártó által előírt karbantartási feladatokat határidőben elvégezze, illetve szakemberrel elvégeztesse.
10.4. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy az ellenőrzés, illetve a karbantartás elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő hátrányos következményekért, kárért a Vevő tartozik felelősséggel.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Terrán Kft., mint a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer gyártója, a termék változtatásának jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizár.
11.2. A Vevő a Megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a Gyártóval kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve, amely kérdésekben a Vevővel kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkeznek.
11.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevővel történő megismertetése a közvetítő kötelezettsége.
11.4. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös, írásbeli megállapodással lehet.
11.5. A Terrán Kft. ezúton külön tájékoztatja a Vevőt, hogy a jelen ÁSZF 8.1.2., 9., 10. és 11.1. pontjában meghatározott szerződési feltételek eltérnek a jogszabályoktól és a szokásos gyakorlattól, mely szerződési feltételeket a Vevő a Megrendelőlap aláírásával elfogad.
11.6. A Terrán Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a Gyártónál alkalmazott „Adatkezelési tájékoztatót” a www.terranteto.hu weboldalon olvashatja. A Közvetítő, a megrendelés Gyártó részére történő megküldésével igazolja, hogy a Vevő szükséges személyes adatainak – a termék kiszállításához kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából, a célhoz szükséges mértékben és ideig – a Gyártó részére történő továbbításáról és a Gyártó Adatkezelési tájékoztatója megismerésének lehetőségéről a Vevőt megfelelő módon tájékoztatta, és a Vevő ezen adatainak a Gyártóhoz való továbbításához kifejezetten hozzájárult.

12. Fogalmak

12.1. Gyártó: a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10., cégjegyzékszám: Cg.02-09-064553, adószám: 11541264-2-02)
12.2. Vevő: A terméket a Gyártótól megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.
12.3. Közvetítő: A Gyártó szerződött partnere, aki a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszert a Gyártó képviseletében a Vevővel megismerteti, illetve a Gyártót a Vevő felé képviseli.

13. Záró rendelkezések

13.1. Ezen TERRÁN GENERON ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
13.2. Jelen TERRÁN GENERON ÁSZF 2020. június 1. napjától visszavonásig hatályos.
13.3. A mindenkor hatályos és érvényes Adatkezelési Tájékoztató, a TERRÁN GENERON Általános Szerződési Feltételek szövege, valamint a Terrán Alkalmazási útmutató és a Terrán Generon Beépítési útmutató a www.terranteto.hu oldalon található.