Általános szerződési feltételek

A Terrán Generon Általános Szerződési feltételeit az alábbi linken töltheti le: Általános Szerződési Feltételek

TERRÁN GENERON TETŐRENDSZER – Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető

A Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1920-ban alapított, első magyar és jelenleg is családi tulajdonú betoncserép gyártó vállalkozás.

A Terrán Kft. több éve zajló kutatás-fejlesztés során a napelemeket az egyedi tetőcserepek felületére integrálva olyan különleges, innovatív megoldást fejlesztett ki, amelynek eredményeként a napcellák speciális felhelyezése és megjelenése hasonló a hagyományos tetőcserepekéhez, ötvözve a Terrán közel évszázados tetőcserép gyártási tapasztalatát, a kor technikai kihívásaival. A fejlesztés végső célja egy esztétikus, környezetbarát, kompromisszumok nélküli energiatermelő tetőrendszer megalkotása, modern lézer- és robottechnológia alkalmazásával.

A TERRÁN GENERON termék az ÉMI által kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés-sel rendelkezik. A TERRÁN GENERON tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.

A Terrán Generon tetőrendszer elemeit szerződött közvetítő partnereinken (továbbiakban: Közvetítő) és területi képviselőinken keresztül értékesítjük.

Vevő a Közvetítő közreműködésével Cégünkkel, mint Gyártóval kerül közvetlenül jogviszonyba, a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevővel történő megismertetése a Közvetítő feladata és kötelezettsége.

Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag a Terrán Kft. által gyártott és forgalmazott TERRÁN GENERON megrendelőlapon feltüntetett műszaki tulajdonságokkal rendelkező TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer értékesítésére vonatkozik. A TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer alkalmazása esetén a tető kizárólag Terrán Zenit vagy Rundo tetőcseréppel fedhető.

A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer kizárólag építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, helyhez kötött, terepszint feletti műszaki alkotásra (épület, műtárgy- együttesen: építmény) helyezhető fel. Nem telepíthető pld. helyhez nem kötött építményre, vízi járműre, eszközre.

A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszerhez villamos tervre van szükség, azt az illetékes áramszolgáltatóval engedélyeztetni kell, továbbá az elektromos mérőórát, un. „ad-vesz” mérőórára kell cserélni. A mérőóra és környezete szabványnak való megfelelőségét a Vevőnek kell a saját költségén biztosítani.

Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer értékesítését és a Vevő részére történő kiszállítását.

1.1. A Terrán Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:

  1. a) megközelítő anyagszükséglet-számítás, kizárólag tájékoztató jelleggel, felelősségvállalás nélkül
  2. b) a megvásárolt termékek építési helyszínre szállítása és lerakodása, a jelen ÁSZF szerint, az egyedi igény szerinti kiszállítás kivételével
  3. c) kiegészítő szolgáltatás igénybevétele esetén az inverter telepítés és üzembe helyezés kizárólag abban az egyszeri estben, hogy a helyszín megfelel a Megrendelői Tájékoztató 1.1. pontjába foglalt alkalmassági feltételeknek.

1.2. A Terrán Kft. kedvezményes szolgáltatása

Kivitelezési szaktanácsadás, amely egy alkalommal (egyszeri kiszállás) és legfeljebb 8 óra időtartamban díjmentesen biztosított a Vevő részére, ezen túl minden más esetben és időtartamban 5.000 Ft/óra +ÁFA díjazás ellenében vehető igénybe.

2. A szerződés létrejötte, megrendelés

2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, és az egyedi megrendelés alapján jön létre. Vevő az általa kitöltött és aláírt – az ÁSZF megismerését is igazoló – Megrendelőlapot, a Közvetítő 2.2. pont szerint közreműködésével vagy a Gyártó területi képviselőjén keresztül juttatja el a Gyártóhoz.

2.2. A Közvetítő a megrendelést kizárólag a Gyártó webshop.terranteto.hu webáruházán keresztül köteles leadni. A legkisebb megrendelhető mennyiség – pótrendelés kivételével – legalább 1 kWp teljesítmény.

2.3. A megrendelés alapján, annak megerősítésére a Gyártó a megrendelt termék vételára 20%-nak megfelelő összegű előleg megfizetésére vonatkozó Díjbekérőt küld a Vevő részére. Gyártó az előleg összegének a számláján történt jóváírását követően a Vevő megrendelését visszaigazolja. A felek közötti szerződés a megrendelés Gyártó általi – a kiszállítás legalább egy heti idő intervallumot megjelölő, várható időpontját is tartalmazó – visszaigazolásával jön létre.

3. Ár

3.1. A termék és az alapszolgáltatás ára az ajánlati lapon kerül feltüntetésre. Az alapszolgáltatás ára minden esetben tartalmazza a Vevő által megadott szállítási címre, gyűjtő-fuvarral történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét, továbbá egy alkalommal, legfeljebb 8 óra időtartamban a tetőfedői kivitelezés helyszíni támogatását tanácsadással.

Az ajánlati lapon szereplő – további, kiegészítő szolgáltatások ára tételesen kerül feltüntetésre.

3.2. Amennyiben a termék Vevője a Közvetítőtől vagy a Gyártótól megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségtérítésre nem jogosult.

3.3. Az 1 kWp teljesítményt el nem érő pótmegrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek összege az egyedi igénynek megfelelően kerül megállapításra.

3.4. Az ár nem tartalmazza az alapszolgáltatástól eltérő, egyedi, meghatározott napra történő kiszállítási igény esetén felmerülő szállítási költséget, az külön kerül felszámításra.

3.5. Az ár nem tartalmazza az eredeti megrendeléstől eltérő, azt módosító igények teljesítésével felmerülő költségeket.

3.6. A kiegészítő szolgáltatás ára nem tartalmazza a sikertelen inverter telepítés és üzembe helyezés kiszállási díját, amennyiben az inverter telepítésre és üzembe helyezésre a helyszín erre való alkalmatlansága miatt nem került sor.

4. Teljesítés, rendelkezésre tartás

4.1. Kiszállítás

4.1.1.Gyártó a megrendelés szerinti TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszert a teljes vételár számláján történt jóváírását követően, gyűjtő-fuvarral szállítja ki a megadott szállítási címre. A Gyártó elektronikus úton – a Vevő által aláírt Megrendelőlapon megadott e-mail címen – értesíti a Vevőt a kiszállítás időpontjáról, amely nem haladhatja meg a rendelés visszaigazolását követő 6 (hat) hónapot. Vevő a kért, de 6 hónapot el nem érő – kiszállítási határidőt legfeljebb egy alkalommal módosíthatja azzal, hogy a kiszállítási határidő így sem haladhatja meg a 6 hónapot.

4.1.2. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a kiszállítással egyidejűleg a kárveszély is átszáll a Vevőre. A kiszállított termék állagmegóvásáról és vagyonvédelméről Vevő köteles gondoskodni, azokat fedett, zárható helyen kell tárolni.

4.1.3. A Gyártó a szállítást saját vagy bérelt járművel végzi. A megadott címre szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak szilárd (út)burkolaton lehetséges, mely lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését

4.1.4. Amennyiben a megadott szállítási cím behajtási engedélyhez kötött övezetben található, ezt a körülményt a Vevőnek a Gyártó részére küldött elektronikus levélben (szallitas@terran-generon.hu) jeleznie kell. A behajtási engedély beszerzése a Vevő kötelezettsége. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a behajtási engedélyt legkésőbb a behajtás megkezdését megelőzően átadja a fuvarozást végző részére.

4.2. Az áru átvétele

4.2.1. A kiszállításkor, illetve az áru átvételekor a Vevőnek vagy meghatalmazott képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie. A szállítási címen jelenlévő nagykorú személyt meghatalmazottnak kell tekinteni. A Vevő átvételkor köteles a kiszállított mennyiséget ellenőrizni, és a szállítólevélen az esetleges eltérést írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a szállítólevél aláírása után mennyiségből eredő reklamációt a Gyártó nem fogad el.

4.2.2. Amennyiben a megadott szállítási címhez a behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt nem kerül a fuvarozást végző részére átadásra, illetve a Vevő vagy képviselője nincs jelen a kiszállítás időpontjában, a fuvarozó nem jogosult az árut lerakodni, hanem köteles azt a Gyártó telephelyére visszaszállítani. Ez esetben a visszaszállítás és az újbóli kiszállítás teljes költsége a Vevőt terheli.

4.2.3. A Vevő saját fuvareszközével, vagy általa szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvételére a Gyártó telephelyén kerül sor.

4.3. Kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetén a napelemes rendszer villamos kivitelezéséhez szükséges anyagokat és vezetékeket a kivitelező szállítja ki a helyszínre.

4.4. Rendelkezésre tartás

4.4.1. Amennyiben a Vevő a rendelés visszaigazolását követő 6 (hat) hónapon belül nem fogadja a megrendelt terméket, úgy azt a Gyártó legfeljebb további 6 hónapig (rendelkezésre tartási idő) a Vevő rendelkezésére tartja. A gyártó a rendelkezésre tartásért és tárolásért jogosult díjat (továbbiakban: tárolási díj) felszámolni. A tárolási díj minden megkezdett hónap után felszámításra kerül, melynek mértéke a megrendelt termék teljes vételárának 10 %-a/hó.

5. Csomagolás

5.1. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a csomagolóanyag megbontásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

6. Beépítés

6.1. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy az épület tetőszerkezetét és tetőfedését a Vevőnek kell a saját költségén, a Terrán Alkalmazási Útmutató és a Terrán Generon Beépítési Útmutató alapján elvégezni illetve elvégeztetni arra jogosult tetőfedő szakemberrel.

6.2. Az érvényes Terrán Alkalmazási Útmutató és a Terrán Generon Beépítési Útmutató a www.terranteto.hu oldalon érhető el.

6.3. Gyártó felhívja a Vevő figyelmét, hogy az „Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató” nem azonos az áramszolgáltatói engedéllyel. Amennyiben az áramszolgáltatói engedély kiadását megelőzően helyezi fel a tetőre a TERRÁN GENERON cserepeket, az a Vevő saját kockázatának minősül.

6.4.1. Kiegészítő szolgáltatás igénybevétele esetén a Gyártó a tetőrendszer beépítését megelőzően jogosult a tetőszerkezet és a tetőfedés szakszerűségét-, valamint a Terrán Alkalmazási- és a Terrán Generon Beépítési Útmutatónak való megfelelőségét ellenőrizni, és szükség esetén módosítást kérni.

6.4.2. Gyártó a 2.3. pont szerinti előleg összegének a számláján történt jóváírását követően haladéktalanul megbízza az alvállalkozóját a szolgáltatói engedélyezés elindításával. A Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy az engedélyezési- és üzembehelyezési eljárás hatósági eljárás, melynek időtartamáért nem vállal felelősséget.

6.4.3. Gyártó a kivitelezés befejezését követően a tetőrendszert villamos szakemberrel üzembe helyezi és készre jelenti a szolgáltatónál.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Gyártó a Vevő által aláírt Megrendelő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Vevő Megrendelőlapon feltüntetett e-mail címére Díjbekérőt küld a megrendelt termék és szolgáltatás vételárának 20 %-át előérő összegű előleg megfizetésére. Vevő az előleg összegét a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10102440-75288008-00000008 számú számlájára, a Díjbekérőn feltüntetett határidőben köteles átutalni.

7.2. A Gyártó a megrendelt termék és szolgáltatás teljes vételárból még meg nem fizetett összegről (vételárhátralék) az esedékességét megelőző 8 napon belül-, amennyiben a Vevő által kért kiszállítási határidő a 90 napot meghaladja, legkésőbb a Megrendelő beérkezésétől számított 90 napon belül a Vevő e-mail címére Díjbekérőt küld. Vevő a vételárhátralék összegét a Díjbekérőn feltüntetett határidőben a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10102440-75288008-00000008 számú számlájára köteles átutalni.

7.3. Az ÁSZF 4.4.1. pontja alapján felszámított tárolási díj a termék kiszállítását megelőzően esedékes, melyről az esedékességet megelőző 3 napon belül a Vevő e-mail címére Díjbekérőt küld. Vevő a tárolási díj összegét a Díjbekérőn feltüntetett határidőben a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10102440-75288008-00000008 számú számlájára köteles átutalni.

8. Hibás teljesítés (szavatosság, garancia)

8.1. Szavatosság

8.1.1.A Gyártó a hibás teljesítésért a Ptk. szerint tartozik felelőséggel. A Gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól a TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép olyan hibája miatt, amely a forgalomba hozatalának időpontjában a tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás okozta.

8.1.2. Vevő kötelezettsége, hogy a szállítási címen felépített azon ingatlanra, amelyen a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer beépítésre kerül, az épület értékének megfelelő vagyonbiztosítást kössön, melynek elmaradása esetén a keletkezett kárért a Gyártó nem vállal felelősséget, azt kifejezetten kizárja.

8.2. Garancia

8.2.1.Gyártó garanciát vállal, arra, hogy az eredeti kiszállítási címen felépített ingatlanra telepített, a szerződés tárgyát képező TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép 15 Wp névleges teljesítménye (STC* mérési feltételek szerint) a vásárlástól számított 25 évig nem csökken a névleges teljesítményérték 80%-a alá. Vevő a garancialevelet a teljes vételár megfizetését követően elektronikus úton kapja meg a Gyártótól.

8.2.2. A garancia nem terjed ki a beépítés után keletkező színeltérésre, a mohásodásra, felületi szennyeződésre, a műanyag- és fém kiegészítőkre, illetve az elemi károk okozta hibákra, sérülésekre, teljesítmény csökkenésre. A garancia nem terjed ki a hónyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodásra-, tűz, robbanás, villámcsapás okozta elsődleges és másodlagos károkra-, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra és teljesítmény csökkenésre.

8.2.3. Gyártó a garanciális kötelezettsége alapján – azon TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép esetében, amelynek 15 Wp névleges teljesítménye a garanciális időn belül nem éri el a névleges teljesítményérték 80%-át – elsősorban a hibás termékek kijavítását vállalja. Nem javítható hiba esetén a Gyártó a hibás termék helyett csere terméket biztosít, melyet térítés mentesen az eredeti szállítási címre kiszállít. Ezen felül a Gyártó az esetlegesen felmerülő más költség (ideértve a helyszíni szerelés költségét is), kár megtérítését nem vállalja, azt kifejezetten kizárja.

8.2.4. A termék cseréje esetén a Gyártó nem garantálja, hogy a csere időpontjában a cseretermék elnevezése, színe és névleges teljesítménye az eredeti termékkel azonos lesz.

8.3. A garanciális igény érvényesítése:

8.3.1. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy tetőszerkezet és a tetőfedés a kivitelezés időpontjában hatályos Terrán Alkalmazási Útmutatónak és a Terrán Generon Beépítési Útmutatónak megfeleljen, továbbá, hogy a Vevő a jelen ÁSzF 10.2 és 10.3. pontjában rögzített ellenőrzési és karbantartási kötelezettségének eleget tegyen.

8.3.2. Az eredeti kiszállítási címen felépített ingatlanra telepített TERRÁN GENERON napelemes tetőcserép áthelyezése, a modul azonosítócímkéjének eltávolítása, vagy felismerhetetlenné válása a garancia érvényesítését kizárttá teszi.

8.3.3. Vevő a garanciális igényét a hiba észlelését követően késedelem nélkül köteles a Gyártónak postai- vagy elektronikus úton bejelenteni. A bejelentés mellé csatolni kell a GARANCIALEVÉL, a számla- és a szállítólevél eredeti példányát.

8.4. A garanciális kötelezettség teljesítése

8.4.1. A garanciális igény bejelentését követő 8 munkanapon belül a Gyártó által megbízott szakértő/alvállalkozó a helyszínen megtekinti a tetőt és jegyzőkönyvben rögzíti a feltárt hibákat, hiányosságokat, fényképet készít, indokolt esetben a kifogásolt termékből mintát vesz. A minták vizsgálatára – a Vevő választása szerint a Gyártó saját laboratóriumában vagy KIWA (Olaszország) független minőségvizsgáló szervezetnél kerül sor.

8.4.2. Amennyiben a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a 20 % mértéket meghaladó teljesítmény csökkenés a Gyártó hibás teljesítése miatt következett be, úgy az ellenőrző vizsgálat költségei a Gyártót terhelik. Amennyiben a vizsgálat eredménye által a Gyártó hibás teljesítése nem igazolódik, a vizsgálat költségeit a vevő köteles viselni.

8.4.3.A Gyártó az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről, garanciális igényének elbírálásáról és a költségek viseléséről.

9. Elállási jog

9.1. Amennyiben a Vevő vételár fizetési kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, és a Gyártó által írásban közölt fizetési felszólításban tűzött 5 nap póthatáridő eredmény nélkül telt el, a Gyártó ezen póthatáridőt követő naptól számított legfeljebb 30 munkanapon belül a Vevőhöz intézett, írásba foglalt egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni.

9.2. A Gyártó 9.1. pont szerinti elállása esetén a Vevő az elállás közlésétől számított 10 napon belül a megrendelt termék vételárának 20%-val megegyező összegű kötbér fizetésére köteles, a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10102440-75288008-00000008 számú számlájára történő átutalással.

9.3. Amennyiben a Gyártó szállítási kötelezettségének a szállítás tervezett napján tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt (továbbiakban: akadály) nem tud eleget tenni, az akadály megszűnésének időpontjától számított 15 napon belül jogosult a szállítást hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíteni.

9.4. Amennyiben a Gyártó ezen további 15 napon belül sem teljesíti szállítási kötelezettségét, a Vevő jogosult a szerződéstől – a Gyártóval írásban közölt egyoldalú nyilatkozattal- elállni.

9.5. A Vevő 9.4 pont szerint elállása esetén a Gyártó az elállás közlésétől számított 10 napon belül köteles a Vevő által már megfizetett előleget, illetve vételárat teljes összegben a Vevő részére visszafizetni.

9.6. Amennyiben a Vevő a 4.4.1.pontban meghatározott rendelkezésre tartási idő végéig a termék kiszállítását nem kéri, vagy maga nem szállítja el, a Gyártó – előzetes értesítés és figyelmeztetés nélkül – jogosult a szerződéstől elállni. Ez esetben a tárolási díj a rendelkezésre tartási idő utolsó napját követő 5. napon válik esedékessé. A rendelkezésre tartási idő végéig felszámított és esedékessé vált tárolási díjat a Gyártó jogosult a Vevő által már megfizetett vételár/előleg összegébe beszámítani.

9.7. A Vevő jogosult az egyedi szerződéstől elállni, ha a szolgáltató elutasítja a csatlakozási kérelmet. Ezen okból történő elállás esetén, az elállás közlésének időpontjáig befizetett előleg a Vevőnek visszajár, de köteles a Gyártó részére a felmerült költségeit és kárát megtéríteni.

10. Tájékoztatás, ellenőrzés, karbantartás

10.1. Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszerrel összefüggésben a beépítés alatt álló felépítmény elektromos hálózatában életveszélyes mértékű egyenáram és feszültség keletkezik akkor is, ha a tetőrendszer nincs az inverterrel – és a hálózat nincs a villanyórával összekötve. A Vevő köteles a felelős műszaki vezetőt erről a körülményről részletesen tájékoztatni, és a beépítés helyszínén tartózkodó személyeket az elektromos feszültség veszélyére figyelmeztetni.

10.2. Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer felületének épségét köteles szemrevételezéssel, rendszeresen, legalább havonta egy alkalommal ellenőrizni, a felületet szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tisztítani, és az esetleges sérülését, és minden rendellenesnek tekinthető változást, körülményt haladéktalanul, írásban bejelenteni a Gyártónak, a garancia@terranteto.hu e-mail címre.

10.3.Vevő mindenkori kötelezettsége, hogy a Gyártó általaz ÁSZF 10.2. pontban előírt ellenőrzési és karbantartási feladatokat határidőben elvégezze, illetve szakemberrel elvégeztesse.

10.4. Gyártó tájékoztatja a Vevőt, hogy az ellenőrzés, illetve a karbantartás elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő hátrányos következményekért, kárért a Vevő tartozik felelősséggel.

11. Visszáru

A Terrán Kft. vállalja, hogy a fel nem használt, megmaradt fél-, illetve egész raklap, sértetlen állapotú TERRÁN GENERON napelemes cserepet a kiszállítástól számított 6 hónapon belül a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Pécs, Bóly vagy Kunszentmiklós) eredeti csomagolásban történő visszaszállítása és az eredeti szállítólevél bemutatása esetén – az eredeti vételár 20%-ával megegyező mértékű kezelési költséggel csökkentett áron – visszavásárolja a Vevőtől

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Terrán Kft., mint a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszer gyártója, a termék változtatásának jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizár.

12.2. A Vevő a Megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a Gyártóval kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve, amely kérdésekben a Vevővel kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkeznek.

12.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevővel történő megismertetése a Közvetítő illetve a Gyártó területi képviselője kötelezettsége.

12.4. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös, írásbeli megállapodással lehet.

12.5. A Terrán Kft. ezúton külön tájékoztatja a Vevőt, hogy a jelen ÁSZF 8.1.2., 9, 10. és 12.1.pontjában meghatározott szerződési feltételek eltérnek a jogszabályoktól és a szokásos gyakorlattól, mely szerződési feltételeket a Vevő a Megrendelőlap aláírásával elfogad.

12.6. A Terrán Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a Gyártónál alkalmazott „Adatkezelési tájékoztatót” a www.terranteto.hu weboldalon olvashatják.

Közvetítő a megrendelés Gyártó részére történő megküldésével igazolja, hogy a Vevő szükséges személyes adatainak -a termék kiszállításához kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából, a célhoz szükséges mértékben és ideig -a Gyártó részére történő továbbításáról és a Gyártó Adatkezelési tájékoztatója megismerésének lehetőségéről a Vevőt megfelelő módon tájékoztatta, és a Vevő ezen adatinak Gyártóhoz való továbbításához kifejezetten hozzájárult.

13. Fogalmak

13.1. Gyártó: a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10., cégjegyzékszám: Cg.02-09-064553, adószám: 11541264-2-02)

13.2. Vevő: A terméket a Gyártótól megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.

13.3. Közvetítő: A Gyártó szerződött partnere, aki a TERRÁN GENERON napelemes tetőrendszert a Gyártó képviseletében a Vevővel megismerteti, illetve a Gyártót a Vevő felé képviseli.

13.4. Kiegészítő szolgáltatás: a tervezés, engedélyeztetés és villamos kivitelezés.

14. Záró rendelkezések

14.1. Ezen TERRÁN GENERON ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

14.2. Jelen TERRÁN GENERON ÁSZF 2022. 06.01. napjától visszavonásig hatályos, és ezzel egyidejűleg a 2022. 02. 01. napjától érvényes ÁSZF hatályát veszti.

14.3. A mindenkor hatályos és érvényes Adatkezelési Tájékoztató, a TERRÁN GENERON Általános Szerződési Feltételek szövege, a Terrán Generon Beépítési Útmutató és a Terrán Generon megrendelői Tájékoztató a www. terranteto-generon.hu oldalon található. A mindenkor hatályos és érvényes Terrán Alkalmazási Útmutató, amely tartalmazza a Generon napelemes tetőcseréppel kompatibilis Terrán Zenit és Rundo termékek beépítési előírásait a www.terranteto.hu oldalon található.